LEC: Giải trình BCTC HN soát xét bán niên năm 2023 trước và sau soát xét

LEC: Giải trình BCTC HN soát xét bán niên năm 2023 trước và sau soát xét

 Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung thông báo giải trình BCTC HN soát xét bán niên năm 2023 trước và sau soát xét như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm