LEC: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC HN soát xét bán niên 2023

LEC: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC HN soát xét bán niên 2023

 Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung thông báo giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC HN soát xét bán niên 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm