MST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MST của CTCP Đầu tư MST như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án tăng vốn để đầu tư tài sản;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Xem thêm tại hnx.vn