Mua cổ phiếu QPH và KDM từ năm 2018 không báo cáo HNX, Tổng giám đốc QPH bị phạt tiền

Uỷ  ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Thái Hưng (Hà Nội) với tổng số tiền là 75 triệu đồng.

Cụ thể: ông Lê Thái Hưng bị phạt 5 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm b khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do ông này giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin.

Cụ thể: theo công bố thông tin từ HNX vào ngày 20/11/2018, ông Lê Thái Hưng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong (mã QPH-UPCoM) đăng ký mua 1.500.000 cổ phiếu QPH, thời gian được phép giao dịch từ ngày 21/11/2018 đến ngày 18/12/2018. Tuy nhiên, ông Lê Thái Hưng đã mua 20.000 cổ phiếu vào ngày 19/12/2018. Ngày 25/12/2018, HNX công bố việc ông Lê Thái Hưng tiếp tục đăng ký mua 1.462.000 cổ phiếu QPH, thời gian được phép giao dịch từ ngày 26/12/2018 đến ngày 18/01/2019. Tuy nhiên, ông Lê Thái Hưng đã mua 10.000 cổ phiếu vào ngày 25/12/2018.

Đồng thời, ông Lê Thái Hưng bị phạt tiếp 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 4 và khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do ông này không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 01/6/2020, ông Lê Thái Hưng mua 10.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (mã KDM-HNX) dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 324.000 cổ phiếu KDM, chiếm 4,99% lên 334.000 cổ phiếu KDM, chiếm 5,13% và trở thành cổ đông lớn của KDM; tuy nhiên, ông Lê Thái Hưng không báo cáo HNX.

Đến ngày 18/01/2021, ông Lê Thái Hưng đã bán 46.500 cổ phiếu KDM dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch giảm từ 364.000 cổ phiếu, chiếm 5,12% xuống còn 317.500 cổ phiếu, chiếm 4,47% và không còn là cổ đông lớn của KDM nhưng không báo cáo HNX.

Cùng ngày, SSC cũng ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Vinaceglass (mã CGV-UPCoM) với số tiền là 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty cổ phần Vinaceglass không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công bố thông tin về Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 19/01/2022, Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 13/7/2022.

Xem thêm tại vneconomy.vn