NED: CTCP Đầu tư tập đoàn Hoàng Long - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 2,227,500 CP

NED: CTCP Đầu tư tập đoàn Hoàng Long - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 2,227,500 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư tập đoàn Hoàng Long
- Mã chứng khoán: NED
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,227,500 CP (tỷ lệ 5.5%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Văn Huyên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,227,500 CP (tỷ lệ 5.5%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Đức Hậu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,227,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,227,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/07/2023.

HNX