NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hà Phương
- Mã chứng khoán: NHP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,779,000 CP (tỷ lệ 10.08%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,679,000 CP (tỷ lệ 9.71%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/08/2022.

HNX