14:08, 19/08/2022

NHP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hà Phương

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hà Phương
  - Mã chứng khoán: NHP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,779,000 CP (tỷ lệ 10.08%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 100,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,679,000 CP (tỷ lệ 9.71%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ sở hữu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/08/2022.

  HNX