Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,818,000 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 13/06/2023

Tài liệu đính kèm