Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 8,999,241 CP

Loại sự kiện: Niêm yết và giao dịch bổ sung

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 24/08/2023

Tài liệu đính kèm