NXT: Bùi Minh Hằng không còn là cổ đông lớn

NXT: Bùi Minh Hằng không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Minh Hằng
- Mã chứng khoán: NXT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 506,000 CP (tỷ lệ 7.67%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 506,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 29/03/2023.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX