NXT: Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Lộc

NXT: Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Văn Lộc

.

HNX

Tài liệu đính kèm