NXT: Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thúy Nga

NXT: Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thúy Nga

.

HNX

Tài liệu đính kèm