NXT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

NXT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NXT của CTCP Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05 năm 2023. cụ thể sẽ theo thông báo mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

HNX