NXT: Trần Đình Quyết không còn là cổ đông lớn

NXT: Trần Đình Quyết không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đình Quyết- Mã chứng khoán: NXT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 800,000 CP (tỷ lệ 12.12%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 470,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 329,400 CP (tỷ lệ 4.99%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 14/04/2023.

HNX