PCH: Picomat đính chính nội dung tờ trình và BB kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

PCH: Picomat đính chính nội dung tờ trình và BB kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

.

HNX

Tài liệu đính kèm