PGD: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ nguồn VCSH

PGD: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ nguồn VCSH

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn CP từ nguồn VCSH như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm