PLP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan dự kiến phát sinh trong

Xem thêm tại hsx.vn