PMS (CTCP Cơ khí xăng dầu) - Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMS của CTCP Cơ khí xăng dầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
          - Thời gian thực hiện: trong tháng 11 và tháng 12 năm 2023
          - Địa điểm thực hiện: 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Xem thêm tại hnx.vn