PMS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận lớn hơn 10% so với cùng kỳ của BCTC riêng bán niên năm 2023 đã soát xét

PMS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận lớn hơn 10% so với cùng kỳ của BCTC riêng bán niên năm 2023 đã soát xét

.

HNX

Tài liệu đính kèm