PMS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMS của CTCP Cơ khí xăng dầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Trong tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai. Đ/c: Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt may Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch . Tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Xem thêm tại hnx.vn