PMW: Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ - Công đoàn - đã bán 37,000 CP

PMW: Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ - Công đoàn - đã bán 37,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn CTCP Cấp nước Phú Mỹ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Công đoàn
- Mã chứng khoán: PMW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 47,303 CP (tỷ lệ 0.09%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,303 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 37,000 CP
0,02%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/09/2023.

HNX