PMW: Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 35,000 CP

PMW: Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 35,000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức
- Mã chứng khoán: PMW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 20,172,719 CP (tỷ lệ 40.35%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 35,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 35,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20,207,719 CP (tỷ lệ 40.42%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/09/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Lương Điền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 277,983 CP (tỷ lệ 0.56%)

HNX