PTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTG của CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau cùng giấy mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết, 282 Nguyễn Hội, Phường Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 09/04/2023

HNX