PTL: Nghị quyết HĐQT về việc hủy ngày lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PTL: Nghị quyết HĐQT về việc hủy ngày lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Ngân Công ty Cổ phần Victory Capital thông báo Nghị quyết HĐQT về việc hủy ngày lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm