QSP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

QSP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QSP của CTCP Tân Cảng Quy Nhơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết trong thư mời họp và được đăng tải trên website Công ty: http://www.quynhonnewport.vn/ từ ngày 04/04/2023).
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tầng 8. Khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn – số 24 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2023

HNX