SDA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDA của CTCP SIMCO Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/06/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

SDA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Xem thêm tại hnx.vn