SDY: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

SDY: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDY của CTCP Xi măng Sông Đà Yaly như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
+ Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly, Xã Nghĩa Hưng - huyện Chư Păh - tỉnh Gia Lai
          - Thời gian họp: dự kiến tháng 4/2023

HNX