SED: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SED của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 22/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông Công ty.

Xem thêm tại hnx.vn