SJE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJE của CTCP Sông Đà 11 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 3/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 7. tòa nhà Sông Đà Hà Đông, 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

Xem thêm tại hnx.vn