17:45, 01/07/2022

SJF: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Anh Tuấn từ 30/06/2022

Trong bài viết này:

    SJF: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Anh Tuấn từ 30/06/2022

    Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên HĐQT như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm