SJF: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Anh Tuấn từ 30/06/2022

SJF: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Anh Tuấn từ 30/06/2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên HĐQT như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm