SMT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Duy Khánh

SMT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Duy Khánh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Duy Khánh
- Mã chứng khoán: SMT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 273,100 CP (tỷ lệ 5%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 283,100 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.18%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 03/07/2023.

HNX