SMT: Nguyễn Thị Nga không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nga- Mã chứng khoán: SMT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 528,200 CP (tỷ lệ 9.66%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 260,300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 267,900 CP (tỷ lệ 4.9%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 22/03/2024.

Xem thêm tại hnx.vn