SMT: Phạm Duy Khánh không còn là cổ đông lớn

SMT: Phạm Duy Khánh không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Duy Khánh- Mã chứng khoán: SMT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 275,500 CP (tỷ lệ 5.04%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 273,100 CP (tỷ lệ 5%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 20/09/2023.

HNX