SMT: Về việc thông qua việc góp vốn thành lập 2 công ty con: Công ty TNHH MTV Sametel Solar 1 và Công ty TNHH MTV Sametel Solar 2.

SMT: Về việc thông qua việc góp vốn thành lập 2 công ty con: Công ty TNHH MTV Sametel Solar 1 và Công ty TNHH MTV Sametel Solar 2.

.

HNX

Tài liệu đính kèm