SRA (CTCP SARA Việt Nam) - Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Nam Hùng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Nam Hùng
- Họ tên người có liên quan: Trần Thị Luyến
- Mối quan hệ: Vợ
- Tỷ lệ nắm giữ: 2,34%
- Mã chứng khoán: SRA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.987.600 CP (tỷ lệ 4,6%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 192.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.180.500 CP (tỷ lệ 5,05%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 1.010.800 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2,34%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 3.191.300 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 7,39%
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/08/2023.

Xem thêm tại hnx.vn