ST8: Thông báo tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và hủy ngày ĐKCC 18/08/2022

ST8: Thông báo tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và hủy ngày ĐKCC 18/08/2022

 Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông báo tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và hủy ngày ĐKCC 18/08/2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm