ST8: Thông báo và Quyết định HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

ST8: Thông báo và Quyết định HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố thông báo và Quyết định HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt  như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm