17:39, 05/08/2022

SVC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã CK: SVC) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE