TCD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios

TCD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm