TCI: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn với người có liên quan của người nội bộ

TCI: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn với người có liên quan của người nội bộ

.

HNX

Tài liệu đính kèm