TDW: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền

TDW: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (Mã CK: TDW) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm