TDW: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền

TDW: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã CK: TDW) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm