TDW: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền

TDW: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm