THN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

THN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THN của CTCP Cấp nước Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/05/2023

HNX