TR1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Giang Giữ chức Kế Toán Trưởng thay thế cho Bà Nguyễn Thị Nga hết hợp đồng lao động

TR1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Giang Giữ chức Kế Toán Trưởng thay thế cho Bà Nguyễn Thị Nga hết hợp đồng lao động

HNX

Tài liệu đính kèm