Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 08/05/2023

Ngày thực hiện: 08/06/2023