Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 17/07/2023

Ngày thực hiện: 28/07/2023

Tài liệu đính kèm