Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền 2000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 24/11/2023

Ngày thực hiện: -