Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền 3500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 26/02/2024

Ngày thực hiện: -