Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 29/09/2023

Ngày thực hiện: 12/10/2023

Tài liệu đính kèm