Trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền 500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2024

Ngày Đăng ký cuối cùng: 29/05/2024

Ngày thực hiện: -